Bioxelan

Lieèba proti známkam starnutia poko¾ky!

Viete, ¾e ko¾a zaène starnú» po dosiahnutí veku 25 rokov? Ak chcete vychutna» hladkú poko¾ku bez vrások, musíte sa oò stara» hneï po dosiahnutí dospelosti. Lieèba proti vráskam v estetickej medicíne je drahá. Aby sa odstránili vrásky, mnohé ¾eny sa zaoberajú touto lieèbou. Skvelou alternatívou a èo je oveµa nákladnej¹ie je domáca lieèba s Bioxelan. Tento prípravok je inovatívny krém, ktorý robí ¹pecifický boj proti v¹etkým vráskam. Omladzujúci komplex nielen zabraòuje vráskam, ale aj ich úèinne eliminuje.
èítaj viac

Ako úèinkuje Biokselan?

Hlavné pôsobenie krému je zalo¾ené na omladení a na tento úèel omladzujúci komplex s prírodnými anti-aging bunkami rastlinného pôvodu. Pomáha regenerova» poko¾ku a stimulova» produkciu prírodného kolagénu, vïaka ktorému kolagénové vlákna opä» plnia svoju úlohu a krásne podporujú poko¾ku. Jeho povrch sa stáva elastickým a hladkým. Príprava na akciu tie¾ vyu¾íva silu omladzujúcich antioxidantov odvodených od zeleného èaju. Tieto zlúèeniny majú pozitívny úèinok na pôsobenie voµných radikálov, ktoré chránia poko¾ku pred starnutím. Optimálna hlboká hydratácia je zabezpeèená gélom aloe, ktorý perfektne via¾e molekuly vody, èím zabraòuje vysu¹eniu poko¾ky. Musíte si uvedomi», ¾e suchá ko¾a starne rýchlej¹ie, tak¾e hydratácia je veµmi dôle¾itá. Krém tie¾ skrýva silu vitamínov, najmä vitamín E, marhuµový olej, bambucké maslo, kyselinu hyalurónovú, extrakt z rozmarínu a mnoho ïal¹ích. Krém je bohatý na rôzne zlo¾ky, ktoré doká¾u plne pracova».
èítaj viac

Výhody pou¾ívania lieku Biokselan

Kúpte Bioxelan a rozlúète sa s vráskami! Hlavné výhody pou¾ívania tohto produktu sú:

Vyhladzovanie vrások a napodobòujúcich èiar

Omladzujúci komplex s kmeòovými bunkami zabezpeèuje vyhladenie vrások. Ko¾a získa optimálnu hladinu kolagénu a elastínu a zvy¹uje jeho hustotu.

Zlep¹enie elasticity ko¾e

Úèinné látky zais»ujú primeranú elasticitu poko¾ky, tak¾e nie sú náchylné na stratu pru¾nosti a pevnosti.

Prevencia nových vrások

Lieèba má anti-aging úèinok, poko¾ka získava ochranu proti novým vráskam a prehåbeniu prítomnosti.

Hlboká hydratácia poko¾ky

Nechcete Bioxelan krém nahradi» iným krémom. Výrobok poskytuje hlbokú hydratáciu, vïaka ktorému sa oslobodíte od pocitu priµnavosti ko¾e.

Platí pre v¹etky typy pleti

Výrobok je vhodný pre µudí v¹etkých vekových skupín a mô¾e by» pou¾itý na suchú, mastnú a kombinovanú ple». Je dobre tolerovaná aj v prípade citlivej a kapilárnej ko¾e.

pou¾itie

Bioxelan je jemný krém, ktorý sa má aplikova» na oèistenú tvár a krk. Poèas aplikácie urobte kruhové pohyby s prstami tak, aby krém dobre pohltil. Zabráòte kontaktu s oèami. Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov sa krém má pou¾íva» dvakrát denne, ráno a veèer. Výrobok je vhodný na make-up. Bioxelan je prípravok vytvorený z prírodných rastlinných extraktov, vïaka èomu nespôsobuje ¾iadne podrá¾denie a mô¾e by» pou¾itý pre v¹etky typy pleti. Príprava má pokraèova» najmenej jeden mesiac.
èítaj viac

Názory a úèinky

Výrobca zabezpeèuje, ¾e Bioxelan pomáha zbavi» sa v¹etkých typov vrások. Poèetné klinické testy dokazujú, ¾e je to pravda. Príprava je inovatívna formulácia, ktorá sa stretáva s pozitívnymi názormi vo svete odborníkov v oblasti estetickej medicíny. Prvé výsledky vo forme krásne napätej, zvlhèenej a posilnenej ko¾e sa objavujú po prvom tý¾dni omladzujúcej lieèby. V dôsledku systematického pou¾ívania sa vrásky stávajú plytké a povrch poko¾ky sa vyhladzuje. Ko¾a zaèína vyzerat omladená, zdravá a nepotrebuje make-up na skrytie príznakov starnutia.
preèítajte si v¹etky recenzie
On-line: Zostal: umenie
Pozornos»! Propagácia pre vás Bioxelan iba podµa
kúpte teraz